18 Haziran 2018 Pazartesi

OHAL Komisyonu'na kimler nasıl başvurabilir?

17-07-2017 15:43 Güncelleme : 17-07-2017 15:43

OHAL Komisyonu'na kimler nasıl başvurabilir?

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu göreve başladı, komisyona kimler nasıl başvurabilecek?

Av. Alaaddin Serhan Yaman

Olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen bir takım işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirecek olan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun, çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ, 12.07.2017 tarih ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

A-) KOMİSYONA KİMLER BAŞVURABİLİR?

   Komisyon, doğrudan OHAL KHK’ları ile:

 • Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan ihraçlara,
 • Öğrencilikle ilişik kesilmelerine,
 • Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılmasına ve
 • Emekli personelin rütbelerinin alınmasına ilişkin muhtemel hak kayıplarına ilişkin başvuruları değerlendirip karar verecek.

Bunun yanından OHAL KHK’ları ile gerçek ve tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve yukarıda belirtilmeyen işlemler de Komisyonun görev alanını oluştururken; kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ve kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında Komisyona yapılan başvurular nazara alınmayacak.

Başvuru sahibi gerçek kişiler, kanunu temsilcileri veya vekilleri aracılığıyla başvuru yapabilecekken; kapatılan kurum ve kuruluşlar adına sadece kapatılan kurum ve kuruluşların yetkilileri başvuru hakkına sahip olacak. 

B-) SÜREÇ İÇİNDE VEFAT EDEN KİŞİLERİN DURUMU

Süreç içerisinde vefat eden kişilerin durumları için de tebliğde düzenleme yer alıyor. Buna göre Komisyonun incelemesi devam ederken başvurucunun vefat etmesi halinde, başvuranın mirasçılarının talebine gerek olmaksızın mevcut başvuru incelenerek karara bağlanacak. 

Başvuru hakkı olan kişi, eğer başvuru süresi başlamadan veya başvuru süresi sona ermeden evvel vefat etmiş ise hak sahibinin kanuni mirasçılarından her biri mirasçılık belgesi ibraz etmek kaydıyla ölüm tarihinden itibaren altmış gün içinde başvuruda bulunabilecek. 

C-) BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

17.07.2017 tarihinden evvel yayımlanan kararname ile tesis edilen işlem hakkında 17.07.2017 tarihinden itibaren,

17.07.2017 tarihinden sonra yürürlüğe konulacak kanun hükmünde kararname ile tesis edilecek işlemler hakkında ise ilgili kanun hükmünde kararnamenin Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 60(altmış) gün içerisinde hak sahipleri Komisyona başvuru yapabilecek. 

D-) BAŞVURU NASIL YAPILIR? 

Başvuru, ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve yukarıda adı zikredilen tebliğin 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan başvuru formunun elektronik ortamda doldurulup ıslak imzalı olarak ilgili kuruma teslimiyle tamamlanacak. Tebliğde, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde bulunanlar için bulundukları kurum müdürlüğü; diğer hak sahipleri için valilikler veya en son görev yaptıkları kurum, ilgili kurum olarak tanımlanırken, Komisyona doğrudan yapılan başvurular hakkında herhangi bir inceleme yapılmayacak.

Başvurucuların başvurularını ilgili kuruma yaptıktan sonra başvuru yaptıklarına ilişkin olarak “alındı belgesi” almaları ve bunu saklamaları önem arz ediyor. 

E-) BAŞVURU FORMUNDA NELER YER ALMALI? 

Gerçek kişilere ilişkin başvuru formunda: 

 • Başvurucunun adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi,
 • Kanuni temsilci veya vekil tarafından yapılan başvurularda, kanuni temsilcinin veya vekilin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi,
 • Başvurucunun en son görev yaptığı kurumu, sicil numarası ve unvanı,
 • Öğrencilikle ilişiği kesilenler bakımından başvurucunun en son öğrencilik yaptığı okulu ile öğrenci numarası veya sicil numarası,
 • Başvurucu hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve tarihi ile başvurucunun bulunduğu liste ve sırası,
 • Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin başvuru hakkındaki beyanları,
 • Başvurucunun veya kanuni temsilcisinin ya da vekilinin imzaları yer almalı.

Eğer OHAL Komisyonuna kararnameler ile kapatılan kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunacaksa, başvuru formunda: 

 • Kurum veya kuruluşun adı, unvanı, MERSİS numarası, vergi numarası, sicil numarası,  özel öğretim kurumları için kurum kodu, dernekler için kütük numarası, vakıflar için merkezi sicil numarası, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi,
 • Kanuni temsilci veya vekil tarafından yapılan başvurularda, kanuni temsilcinin veya vekilin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, adresi ile varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi,
 • Kapatılan kurum veya kuruluşun sahibinin gerçek kişi olması halinde, bu kişinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile bu kurum veya kuruluşun varsa bağlı olduğu tüzel kişinin unvanı, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası veya sicil numarası,
 • Kurum veya kuruluşlar hakkında işlem tesis edilen kanun hükmünde kararnamenin sayısı ve tarihi ile ilgili kurum ve kuruluşun bulunduğu liste ve sırası,
 • Kurum veya kuruluş adına başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin başvuru hakkındaki beyanları,
 • Kurum veya kuruluş adına başvuran kanuni temsilcinin veya vekilin imzaları muhakkak bulunmalı.

Başvuru formunda, varsa daha önce adli mercilere veya idari makamlara yapılan başvurular da belirtilmeli. 

Forma yazılan beyanların on sayfayı geçmesi hâlinde başvurucunun, başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklemesi gerekliliği de başvuru noktasında bir diğer önemli husus olarak karşımıza çıkıyor. 

F-) KOMİSYONA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER  

Başvuruda bulunacak olan gerçek kişilerin: 

 • Gerçek kişiler için başvuru formunu,
 • Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisini,
 • Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesini ya da vekâletname örneğini,
 • Varsa başvuruya esas belgelerin aslını veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli suretini başvuru sırasında ibraz etmeleri zorunlu.

Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda da: 

 • Kurum veya kuruluşlar için başvuru formu,
 • Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapana ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapanın kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer resmi belgelerin onaylı sureti, varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti muhakkak başvuru sırasında ilgili kuruma sunulmalı.

G-) KOMİSYONA EKSİK BELGE İLE BAŞVURULURSA

Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, ilgili valilik veya kurum eksikliğin giderilmesi için başvurucuya on beş günlük kesin süre verir. Eksiklik giderildikten sonra belgeler kurum tarafından Komisyona gönderilir. Bu durumda valiliğe ya da ilgili kuruma yapılan ilk başvuru, başvuru tarihi olarak kabul edilir. 

H-) KOMİSYONUN İŞLEYİŞİ

Başvurular, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği ile 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede aranan şartlara uygunluk bakımından Komisyon başkanı tarafından raportör olarak görevlendirilen personelce ön incelemeye tabi tutulacak. 

Ön inceleme sonucunda: 

 • Başvurunun komisyonun görev alanına girmemesi,
 • Başvurunun süresi içinde yapılmaması,
 • Başvurunun yazılı olarak, şahsen veya kanuni temsilci ya da vekil aracılığıyla yapılmamış olması,
 • Başvurunun kurum veya kuruluşları kanunen temsile yetkili olanlar dışında kalanlar tarafından üyelik veya diğer sebeplerle yapılması,
 • Başvuru sahibinin hukuki menfaatinin bulunmaması,
 • Başvurunun olağanüstü hal döneminde yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan tesis edilmeyen işlemler hakkında olması,
 • Başvurunun olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilgili kişinin silah ruhsatlarının alınması, pasaportunun iptal edilmesi, kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından tahliye edilmesi gibi ilave tedbirler hakkında olması,
 • Başvuru konusunun kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında olması,
 • Başvurunun aranılan diğer şartlara uygun olarak yapılmaması durumlarından birinin tespiti halinde başvuru komisyonca reddedilecek. Yukarıda sayılan haller öninceleme neticesinde tespit edilemez ve komisyonca incelendiği sırada tespit edilirse başvurunun reddine karar verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi verilen süre içinde komisyona gönderecek ve Komisyon kararı üzerine yerinde incelenmesine imkân sağlayacak. 

Bu doğrultuda Komisyon, incelemelerini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapacak. 

Çekimser oyun kullanılamayacağı Komisyon toplantısında, toplantı ve karar yeter sayısı 4 olarak öngörülmüş.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve ek 1 inci maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecekken, bu davalarda ayrıca Başbakanlığa ve Komisyona husumet yöneltilemeyecek. 

Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurulmuş veya dava açılmış olması halinde, bu dosyalar hakkında yargı mercilerince karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına dosya üzerinden kesin olarak karar verilecek ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecek. 

I-) BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 1. Şahsın yahut kurumun durumundaki hukuki değişikliğin OHAL KHK’sı ile yapıldığından emin olunmalı.
 2. Eğer kararname ile kapatılan kurumlardan biri için başvuru yapılacaksa başvuru yapma noktasında yalnızca kurumun resmi yetkilisi hak sahibidir.
 3. Eğer başvuru şartları taşıyan kişi vefat etmişse, mirasçıları mirasçılık belgesiyle yukarıda ifade edilen usulle ilgili kuruma başvurabilir.
 4. 07.2017 tarihinden evvel yayımlanan bir KHK ile hukuki statü değişmişse en geç 15.09.2017 tarihine kadar başvuru yapılmalı. 17.07.2017 tarihinden sonra çıkarılan KHK neticesinde başvuru yapmak durumunda kalınırsa 60 gün süre var.
 5. basbakanlik.gov.tr  yayımlanan başvuru formunu bilgisayarda düzgün cümleler ile estetik biçimde doldurulmalı; ekler hazırlanmalı ve çıktı alınarak ıslak imza atılmalı.
 6. E bölümünde açıklanan hususlara başvuru formunda yer verilmeli ve F bölümünde belirtilen bilgi ve belgeler başvuruya eklenmeli.
 7. Forma yazılan beyanların on sayfayı geçmesi hâlinde, başvuru formuna olayların özetini içerir ayrı bir dilekçe eklemesi gerekliliği de başvuruda bir diğer önemli husus.
 8. Eksiksiz olarak hazırlanan belgeler ve başvuru formu valiliğe yahut son olarak çalışılan kuruma verilmeli.
 9. Başvuru yapıldıktan sonra kurumdan alındı belgesi alınmalı. Belge kaybolmayacak şekilde muhafaza edilmeli.
 10. Eğer eksik belge ile başvurulmuşsa 15 gün süre bulunuyor. Bu süre içerisinde belgelerin tamamlanıp ilgili makama sunulması gerekiyor

Kaynak: Haberiyat.com

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

ANKET - ARAŞTIRMA